ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

H RedHorses Derivery Services (εφεξής RedHorses) μεριμνά, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα της είναι ακριβή. Εντούτοις, δεν αποδεχόμαστε καμία
ευθύνη και δεν προσφέρουμε καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται είναι ακριβή, ολοκληρωμένα και ενημερωμένα μέχρι σήμερα. Αυτό, επίσης, εφαρμόζεται και για τις ιστοσελίδες στις οποίες οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω της παρούσας. Ομοίως, η RedHorses δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

Η RedHorses διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, προσθέσει ή διαγράψει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που φαίνονται στην ιστοσελίδα μας παρέχουν στον χρήστη μία ευρεία άποψη για την εταιρία, μόνο για τον σκοπό της πληροφόρησης και δεν έχουν σαν σκοπό να κάνουν τον χρήστη να βασιστεί στην ορθότητα ή στην πληρότητα των πληροφοριών ή στην ενημέρωση των στοιχείων μέχρι σήμερα. Η RedHorses δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημία που να απορρέει από την χρήση των πληροφοριών ή των στοιχείων αυτής της ιστοσελίδας. Κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση δεν υπάρχει μεταξύ της RedHorses, του χρήστη της ιστοσελίδας και τρίτου μέρους.

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της RedHorses προστατεύονται σύμφωνα με το Νόμο. Η αντιγραφή των πληροφοριών ή των στοιχείων, ιδιαίτερα η χρήση κειμένων, τμημάτων των κειμένων ή υλικά γραφικών, προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της RedHorses. Κάθε πληροφορία ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους, κάθε σύνδεση καθώς και κάθε ενέργεια, παράλειψη ή πρόσβαση που δίδεται σε σχέση με την ιστοσελίδα της RedHorses διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Λαμίας.